ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ website องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา    Welcome to Klongmoung Subdistict Administrative Organization

ข่าวสาร / กิจกรรม / โครงการ

            

 • โครงการ Big Cleaning Day รายละเอียด
 • โครงการวันสงกรานต์และวันครอบครัว ประจำปี 2561 รายละเอียด
 • ประชาสัมพันธ์บทสคริปท์ ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคมตามเจตนารมณ์ของชาวไทย รายละเอียด
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  รายละเอียด
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วงได้นำดอกดาวเรืองมาประดับหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9  ขอบคุณทุกฝ่ายทีร่วมมือร่วมแรงร่วมใจให้งานนี้สำเร็จ  รายละเอียด
 • โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัว ประจำปี 2560 ณ วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง   รายละเอียด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง นำน้ำไปให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง รายละเอียด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยนำเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เดินทางไปทัศนศึกษา ที่ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง จัดกิจกรรมจุดเทียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559  รายละเอียด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง  จัดกิจกรรมปั่นจักยานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559  รายละเอียด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เข้าร่วมกิจกรรม พิธีบำเพ็ญสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพิมพาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง  จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ตำบลคลองม่วง (กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร) ณ สวนผักปากช่อง ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  รายละเอียด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณท่านท้าวสุรนารี ณ ที่ทำการอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เข้าร่วมกิจกรรมงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ประจำปี 2559 ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด
 • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
 • ประมวลภาพ กิจกรรม bike for dad 2015 รายละเอียด

  ...................................................................................................................


ข่าวประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ / จัดจ้าง

ประกาศ ปีงบประมาณ 2561

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง การขายครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด (15-02-2561) รายละเอียด
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านซับพลู-บ้านหนองหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29-01-2561) รายละเอียด
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อซากพัสดุ ครุภัณฑ์ (รถยนต์) (02-02-2561) รายละเอียด
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อซากพัสดุ ครุภัณฑ์ (10-01-2561) รายละเอียด
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านซับพลู-บ้านหนองหมาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05-01-2561) รายละเอียด

ประกาศ ปีงบประมาณ 2560

 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (03/10/2559)  รายละเอียดประกาศ
 • ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา การประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (03/10/2559) รายละเอียดประกาศ
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่องประมูลซื้อรถบรรทุกขยะด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน (05/09/2559) รายละเอียดประกาศฯ / เอกสารแนบท้าย
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 5 โครงการ (หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสด, หมู่ที่ 4 บ้านคลองม่วง ,หมู่ที่ 8 บ้านราษฎร์สามัคคี, หมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23/11/2559)  รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองม่วง (17/11/2558) รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองม่วง (17/11/2558) รายละเอียด

  ....................................................................................................................................

รายละเอียดราคากลาง โครงการต่างๆ  คลิกที่นี่

....................................................................................................................................

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้จัดทำประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง ผ่านระบบ EGP รายละเอียดต่างๆ สามารถเข้าไปดาวน์โหลด หรือตรวจสอบได้ที่ website กรมบัญชีกลาง http://www.gprocurement.go.th ได้อีกทางหนึ่ง     ดูประกาศทั้งหมด >>

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

          องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ให้บริการ wifi เพื่อเชื่อมต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ต ในเขตสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  สามารถติดต่อขอรับ รหัสผ่าน  เพื่อใช้งานได้ที่ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.
          Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง  https://www.facebook.com/klongmoung

 

กำหนดการชำระภาษี ประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ขอประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นการช่วยเหลือท้องถิ่น โดยการชำระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้ 
  1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  ให้ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561
  2. ภาษีป้าย 
  ให้ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561   ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561
  3. ภาษีบำรุงท้องที่ 
  ให้ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561 ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561
  โดยชำระภาษีได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการคลัง ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ โทร.044-009178 , 044-009180 ต่อ 106 หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท คลิกที่นี่... 
  ......................................................................................................................................

                                               ประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตก่อสร้าง
  เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต มีดังนี้
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน  2. สำเนาบัตรประชาชน  3. ภาพถ่ายเอกสารฉโนดที่ดิน  4. แบบแปลนก่อสร้าง 3 ชุด เอกสารดังกล่าว รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ส่วนโยธา
  โทร. 044-249694 ต่อ 103  รายละเอียดเพิ่มเติม..
  ......................................................................................................................................
 • ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ประกาศ /  ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมประชาคมแต่ละหมู่บ้าน

  ......................................................................................................................................

ร้องเรียน ร้องทุกข์ / ศูนย์ดำรงธรรม

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน   ดาวน์โหลด

ศูนย์ดำรงธรรม  http://www.pr.moi.go.th/


แผนอัตรากำลัง และงานด้านบุคลากร

แผนอัตรากำลัง 2558-2560
แผนอัตรากำลัง 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559