ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ website องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา    Welcome to Klongmoung Subdistict Administrative Organization

ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ปี 2557

                    
          องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในตำบลคลองม่วง เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. แม่บ้าน ฯ ได้ร่วมกันวางพานพุ่งมถวายพระพร ณ สนามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557

» กลับหน้าหลัก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

          องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ให้บริการ wifi เพื่อเชื่อมต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ต ในเขตสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  สามารถติดต่อขอรับ รหัสผ่าน  เพื่อใช้งานได้ที่ ส่วนการคลัง ในวันและเวลาราชการ

 • ประชาสัมพันธ์ เรื่องการ จัดเก็บภาษีแต่ละประเภท
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ขอประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นการช่วยเหลือท้องถิ่น โดยการชำระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้ 
  1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  ให้ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี 
  2. ภาษีป้าย 
  ให้ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี  ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี 
  3. ภาษีบำรุงท้องที่ 
  ให้ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน ของทุกปี 
  โดยชำระภาษีได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการคลัง ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ โทร. 0-4424-9694 ต่อ 106 หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท คลิกที่นี่... 
  ..........................................................................................................................................
 • ประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตก่อสร้าง
  เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต มีดังนี้
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน  2. สำเนาบัตรประชาชน  3. ภาพถ่ายเอกสารฉโนดที่ดิน  4. แบบแปลนก่อสร้าง 3 ชุด เอกสารดังกล่าว รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ส่วนโยธา
  โทร. 044-249694 ต่อ 103  รายละเอียดเพิ่มเติม..