ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ website องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา    Welcome to Klongmoung Subdistict Administrative Organization

บุคลากร สำนักปลัด

 

นายปวริศ  บุดสาเดช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

นางสาวสุภาวดี  ลาภดิเรก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

จ.อ.คุณานันช์  คำทวี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางธมลวรรณ  บินกลาง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายศรัญ  สังฆพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน