ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ website องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา    Welcome to Klongmoung Subdistict Administrative Organization

บุคลากร สำนักปลัด

 

นายปวริศ  บุดสาเดช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

นางสาวสุภาวดี  ลาภดิเรก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

นางธมลวรรณ  บินกลาง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

hongyok

นางสาวหงส์หยก  แสดขุนทด
นิติกรปฏิบัติการ

kawin

นายกวินภพ  หมายสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

sarun

นายศรัญ  สังฆพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง

นางสาวกนกวรรณ จันทร์ดวงเดิม
พนักงานจ้างทั่วไป