ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ website องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา    Welcome to Klongmoung Subdistict Administrative Organization

บุคลากร  กองคลัง

 

นางสาวสมจิตร  เปียสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวจารุณี  รุ่งเรือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

นางชลธิชา  พรมดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)

นางสาวอุ่นเรือน  เจริญสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)