ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ website องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา    Welcome to Klongmoung Subdistict Administrative Organization

บุคลากร  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางสาวสุภาวดี  ลาภดิเรก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวเบญญาอินทร์  เพียรเพ็ชร
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสมพิศ  ศรีชื่น
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางเดือนรุ่ง  อะนันต์
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)

นางสาวสุภาวดี  วิถี
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)

นางสาวเสาวภา  บุญประเสริฐ
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)

 

kanittha

นางสาวขนิษฐา  หงษ์ร่อน
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)