ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ website องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา    Welcome to Klongmoung Subdistict Administrative Organization

แผนพัฒนา 3 ปี

                     

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี