ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ website องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา    Welcome to Klongmoung Subdistict Administrative Organization

รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินงานด้านการคลัง (การเบิกจ่ายเงิน) ประจำปีงบประมาณ 2561

  • ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (งบการเงินรายไตรมาส)
  • ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 (งบการเงินรายไตรมาส)

รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการดำเนินงานด้านการคลัง (การเบิกจ่ายเงิน) ประจำปีงบประมาณ 2560

  • ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (งบการเงินรายไตรมาส)
  • ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (งบการเงินรายไตรมาส)
  • ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 (งบการเงินรายไตรมาส)
  • ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 (งบการเงินรายไตรมาส)

รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานผลการดำเนินงานด้านการคลัง (การเบิกจ่ายเงิน) ประจำปีงบประมาณ 2559

  • ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ2559 (งบการเงินรายไตรมาส)
  • ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ2559 (งบการเงินรายไตรมาส)
  • ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ2559 (งบการเงินรายไตรมาส)
  • ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ2559 (งบการเงินรายไตรมาส)

รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2558

รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2557

รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2556

รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2555