ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ website องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา    Welcome to Klongmoung Subdistict Administrative Organization

ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ


0001 » รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด 
0002 » ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน         
           และการตรวจเงิน   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2548   ดาวน์โหลด 
0003 » พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550    ดาวน์โหลด 
0004 » ที่ นม 0037.4 /ว 109 ลงวันที่ 13 มกราคม 2554 หนังสือชี้แจงการปรับค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลด 
0005 » ที่ กค 0422.3/ว 271 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรในหลักสูตรปริญญาตรี ดาวน์โหลด 
0006 » พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลด 
0007 » ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลด 
0008 » ที่ มท 0802.4/ว 90 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรในหลักสูตรปริญญาตรี ดาวน์โหลด
0009 » มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556 ดาวน์โหลด
0010 » มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557ดาวน์โหลด
0011 » บัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้างปี 2557  ดาวน์โหลด
0012 » ที่่ มท 0808.4/ว685 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การกำหนดแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดาวน์โหลด
0013 » มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (18 กุมภาพันธ์ 2558 ) ดาวน์โหลด
0014 » หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (20 มีนาคม 2558) ดาวน์โหลด