ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ website องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา    Welcome to Klongmoung Subdistict Administrative Organization

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อ  / จ้าง   ประจำปีงบประมาณ 2561

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านซับพลู-
  บ้านหนองหมาก ดว้ ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

ประกาศราคากลางงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อ  / จ้าง   ประจำปีงบประมาณ 2560

 • ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 5 โครงการ (หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสด, หมู่ที่ 4 บ้านคลองม่วง ,หมู่ที่ 8 บ้านราษฎร์สามัคคี, หมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23/11/2559)  รายละเอียด

ประกาศราคากลางงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 7 บ้านคลองสมบูรณ์ (รายละเอียด)
 • โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว (รายละเอียด)
 • โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 14 บ้านโคกสุง (รายละเอียด)
 • โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 บ้านหนองไทร (รายละเอียด)
 • โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 15 บ้านหนองผักบุ้ง (รายละเอียด)
 • โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 17 บ้านสันติสุข (รายละเอียด)
 • โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมาก (รายละเอียด)
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านซับเศรษฐี (รายละเอียด)
 • โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านซับพลู (รายละเอียด)
 • โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 บ้านซับเศรษฐี (รายละเอียด)
 • โครงการติดตั้งมุ้งลวดเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองม่วง (รายละเอียด)
 • ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ศพด.อบต.คลองม่วง (รายละเอียด)
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านวังสีสด (รายละเอียด)
 • โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 19 บ้านหนองไทรเหนือ (รายละเอียด)

 

ประกาศสอบราคาซื้อ / จ้าง

 ประกาศสอบราคาจัดซื้อ  / จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

 • ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองม่วง (17/11/2558) รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองม่วง (17/11/2558) รายละเอียด

  ..................................................................................................................................
 • ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 โดยวิธีตกลงราคา (15/09/2559) รายละเอียด
 • ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6 โดยวิธีตกลงราคา (25/08/2559) รายละเอียด
 • ราคากลางโครงการซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ทำการอบต.คลองม่วง โดยวิธีตกลงราคา(10/08/2559) รายละเอียด
 • ราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำ ม.13 โดยวิธีตกลงราคา (22/06/2559) รายละเอียด
 • ราคากลางโครงการขุดลอกคลอง ม.19 โดยวิธีตกลงราคา (07/06/2559) รายละเอียด
 • ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.14 โดยวิธีตกลงราคา (07/06/2559) รายละเอียด
 • ราคากลางโครงการติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ ม.18 โดยวิธีตกลงราคา (07/06/2559) รายละเอียด
 • ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.17 โดยวิธีตกลงราคา (07/06/2559) รายละเอียด
 • ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.15 โดยวิธีตกลงราคม (07/06/2559) รายละเอียด
 • ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ ม.4 โดยวิธีตกลงราคา (18/05/2559) รายละเอียด

ประกาศสอบราคาจัดซื้อ  / จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

 • สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จานวน 3 โครงการ (หมู่ที่ 5 บ้านซับพลู, หมู่ที่ 14บ้านโคกสูง และหมู่ที่ 15 บ้านหนองผักบุ้ง) (18/08/2558)  รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทาการ อบต.คลองม่วง (18/08/2558) รายละเอียด
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองม่วง
  เรื่อง สอบ ราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จานวน 4 โครงการ (โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านซับเศรษฐี , โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 บ้านคลองสมบูรณ์ ,โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 15 บ้านหนองผักบุ้ง , โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 17 บ้านสันติสุข) (12/06/2558) รายละเอียด
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
  เรื่อง สอบ ราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน ๔ โครงการ (โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมาก , โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 บ้านหนองไทร, โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทรเหนือ , โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว) (07/05/2558) รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองม่วง (30/04/2558) รายละเอียด

  .................................................................................................................................

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อ  / จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557

 • ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บตู้ควบคุมปั๊มน้ำ เขต อบต.คลองม่วง (26/08/2557) รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาโครงการขยายระบบประปา หมู่ 18 บ้านหนองไทรใต้ (26/08/2557)  รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแคปซิล หมู่ 17 บ้านสันติสุข (26/08/2557) รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 21 บ้านแสนสุข (26/08/2557) รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 5 บ้านซับพลู และหมู่ 16 บ้านหนองหิน (28/07/2557) รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 1 บ้านซับเศรษฐี (28/07/2557) รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแคปซิล จำนวน 4 โครงการ  รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รายละเอียด

ประกาศประมูลซื้อ / จ้าง  ปี 2558-2559

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่องประมูลซื้อรถบรรทุกขยะด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน (05/09/2559) รายละเอียดประกาศฯ /เอกสารแนบท้าย
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
  เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน ๒ โครงการ (โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ บ้านวังสีสด , โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒๐ บ้านวังมะนาว) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (03/04/2558) รายละเอียด
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
  เรื่อง ประกวด ราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์ (รถดับเพลิงอเนกประสงค์) ขนาดความจุนํ้าไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16/02/2558)   รายละเอียด

การจัดซื้อ / จัดจ้าง ด้วยระบบ EGP

 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้จัดทำประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ่านระบบ EGP รายละเอียดต่างๆ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เวปไซต์กรมบัญชีกลาง โดยทาง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง จะแจ้งให้ท่านทราบหน้าเวป ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ด้วย สามารถเข้าดูประกาศได้ที่ 
  http://www.gprocurement.go.th