ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ website องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา    Welcome to Klongmoung Subdistict Administrative Organization

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

 

       sapa 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง มีจำนวนทั้งสิ้น 39 คน จาก 21 หมู่บ้าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 1. นายเชิดชัย        โล้กูลประกิจ      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
 2. นายสุชาติ          ญาติจันอัด        รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
 3. นายปวริศ          บุดสาเดช          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
 4. นายสมพร          สำเนียง            สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 บ้านซับเศรษฐี
 5. นายประสิทธิ       พิริ                  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 บ้านซับเศรษฐี
 6. นายพยุง            แก่งหนอก         สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมาก
 7. นายสมเดช         เจริญสุข           สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมาก
 8. นายสนม            เพิดขุนทด         สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสด
 9. นายเล็ก             ยิ่งนอก             สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 บ้านซับพลู
 10. นายทองสุข         อินทร์จำลอง      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 บ้านซับพลู
 11. นายสุทัศน์          ง้าวกลาง          สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 บ้านโป่งวัวแดง
 12. นายสนิท            ขวัญดี             สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 บ้านโป่งวัวแดง
 13. นายประจักษ์      ปลื้มศรี            สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 บ้านคลองสมบูรณ์
 14. นายพสิษฐ์พล      พลสินธุ์           สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 บ้านคลองสมบูรณ์
 15. นายวิชัย            ศรีศิริ             สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 บ้านราษฎร์สามัคคี
 16. นายสมพร          เลิศสุวรรณกุล   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 บ้านราษฎร์สามัคคี
 17. นางสาวติ๋ม         มณีกุล             สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 บ้านโป่งดินดำ
 18. นายบุญเชิด        วงพุมมา          สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 บ้านโป่งดินดำ
 19. นางชลธนธร       บุญโสม           สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 บ้านหนองผักหนอก
 20. นายธงชัย          โทแสง             สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 บ้านหนองผักหนอก
 21. นางชโลม           ชมโคกสูง        สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 บ้านหนองไทร
 22. นายสมนึก          รัตนพันธ์         สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 บ้านหนองไทร
 23. นายสายัน          วัยเจริญ          สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 บ้านศาลเจ้า
 24. นายเหมือน         ขอห้อมกลาง    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 บ้านลำสะพานหิน
 25. นายบุญเกื้อ        ช่วยสระน้อย    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 บ้านลำสะพานหิน
 26. นายสมาน          คงขุนทด         สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 บ้านโคกสูง
 27. นายสามารถ       อารีเอื้อ           สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 บ้านโคกสูง
 28. นายสมหมาย      ผลธุสะ            สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 บ้านหนองผักบุ้ง
 29. นางสาวรัศมี       ปาทองหลาง     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 บ้านหนองผักบุ้ง
 30. นายไพบูลย์       เอกสุวรรณกุล   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 บ้านหนองหิน
 31. นายสิทธิพงษ์     บ่อไทย            สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 บ้านหนองหิน
 32. นางหทัยรัตน์     พูลสวัสดิ์          สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 บ้านสันติสุข
 33. นายธิวา           สาระวงษ์          สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 บ้านสันติสุข
 34. นายสำราญ       กลิ่นจันทร์        สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 บ้านหนองไทรใต้
 35. นายสมพร        โตจวง             สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 บ้านหนองไทรใต้
 36. นายพงษ์เพ็ชร   เรืองศรี            สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทรเหนือ
 37. นายแดง           คุ้มตาเนิน         สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทรเหนือ
 38. นายประจักษ์     รักสกุล            สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว
 39. นายอุดร          คันธทรัพย์        สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว
 40. นายวินัย          ปิ้นเย็น             สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21 บ้านแสนสุข