ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ website องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา    Welcome to Klongmoung Subdistict Administrative Organization

ข่าวสาร / กิจกรรม

                    

การขออนุญาตก่อสร้าง 

         การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และการเคลื่อนย้ายอาคารใช้สอย ภายในเขตตำบล ต้องได้รับอนุญาตจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเสียก่อน ทั้งนี้ เพราะองค์ารบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และอำนวยความสะดวกในการเจรจา เพื่อประโยชน์ของผู้อาศัยในอาคาร

ลักษณะอาคารที่ต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

        อาคารที่ดำเนินการก่อสร้างใหม่ทุกประเภท และรวมถึงสะพาน ทาง หรือท่อระบายน้ำ ท่าน้ำ รั้ว กำแพง ป้ายที่มีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือทั้งโครงสร้างมีน้ำหนักเกินกว่า 10 กิโลกรัม

        การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนในเขตตำบลคลองม่วง มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.1) ที่ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
2. หลักฐาน ที่ต้องนำมายื่นประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง มีดังนี้
     2.1 แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน 3 ชุด
     2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต จำนวน 1 ชุด
     2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต จำนวน 1 ชุด
     2.4 สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ นส.3 จำนวน 1 ชุด (โดยเอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. ในกรณีก่อสร้างในที่บุคคลอื่น มีหลักเกณฑ์ดังนี้
     3.1 หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน 
     3.2 เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด (รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ)
4. กรณีตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทำผนังร่วมกันกับบุคคลอื่น มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
     4.1 หนังสือตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทำผนังร่วมกัน  1 ชุด          
     4.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์  1 ชุด 
     4.3 ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์  1 ชุด  (รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ) 
ท่านสามารถก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินต่างผู้ครอบครองได้โดยไม่ได้รับการ ยินยอมจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติ
5. กรณีให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
     5.1 หนังสือมอบอำนาจ  1 ชุด 
     5.2 ภาพถ่ายเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน ตัวแทนเจ้าของบ้าน  1 ชุด 
     5.3 ภาพถ่ายเอกสาร,บัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง) ตัวแทนเจ้าของบ้าน  1ชุด
6. หน้าที่อื่นๆที่ต้องขออนุญาตกับส่วนโยธา เช่น ขอกองวัสดุในเขตทางหลวงองค์การบริหารส่วนตำบล  ตัด คันหินทางเท้าคอนกรีต, ทางเข้าอาคาร  เชื่อมท่อระบายน้ำจากอาคารลงสู้ท่อสาธารณประโยชน์  ติดต่อสอบถามรายระเอียดเกี่ยวกับเทศบัญญัติเรื่องควบคุมอาคารก่อสร้างที่ ส่วนโยธา

ข้อกำหนดของหน่วยราชการอื่น

      องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง มีหน้าที่ตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นขออนุญาตยังต้องขออนุญาตส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับอาคารใน ข้อกำหนดดังต่อไปนี้       กรมทางหลวง  อาคารทุกชนิดที่อยู่ติดเขตทางหลวงจะต้องถอยร่นห่างจากเขตทางหลวงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร โดยยึดแนวกันสาดหรือส่วนที่ยื่นนอสุดของอาคารเป็นเกณฑ์ ยกเว้นในกรณีไม่ขอทำทางเชื่อม
     กรมที่ดิน  อาคารที่เข้าข่ายเป็นอาคารชุด เช่น คอนโดมิเนียม
     กรมโยธาธิการ  อาคารที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง การบรรจุก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว และพระราชบัญญัติป้องกันภัยอันตรายอันเกิดแก่การเล่นมหรสพ กรมการบินพานิช   อาคารที่ถูกปลูกสร้างในเขตใกล้เคียงสถานี เครื่องช่วยเดินอากาศ และบริเวณใกล้เคียงแนวสนามบินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของ ชาติ จังหวัดนครราชสีมา  อาคารที่ขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงแรม
     กระทรวงอุตสาหกรรม  อาคารที่เข้าข่ายเป็นลักษณะโรงงาน
     กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การจัดทำโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เขตปลอดภัยในราชการทหาร จะต้องยื่นขอแบบอนุญาตต่อแผนกยุทธโยธามณฑลทหารบกที่ 21ค่ายสุรนารี
     หน่วยงานอื่นๆ
ตามกฏหมายว่าด้วยเรื่องนั้นโดยเฉพาะ
     การกองวัสดุ
การกองวัสดุก่อสร้างในเขตทางและทางเท้าจะต้องยื่นคำขออนุญาตที่ส่วนโยธาก่อนดำเนินการ

ค่าทำเนียมและใบอนุญาต


1. ค่าใบอนุญาตต่างๆ  
     ใบอนุญาตก่อสร้าง                      ฉบับละ 20 บาท
     ใบอนุญาตดัดแปลง                      ฉบับละ 10 บาท                           
     ใบรื้อถอน                                 ฉบับละ 10 บาท                                           
     ใบอนุญาติเคลื่อนย้าย                   ฉบับละ 10 บาท
     ใบอนุญาติเปลี่ยนการใช้               ฉบับละ 20 บาท
     ใบรับรอง                                  ฉบับละ 10 บาท
     ใบแทนใบอนุญาติหรือใบแทนใบรับรอง   ฉบับละ  5  บาท

2.ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบแบบแปลน

 • อาคารที่สูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกิน 12 เมตรตารางเมตร ละ 0.50 บาท
 • อาคารที่สูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้นหรือสุงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 2.00 บาท
 • อาคารที่สูงเกินสามชั้นหรือสูงเกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 4.00 บาท
 • อาคารที่มีพื้นที่รับน้ำหนักบรรทุกเกิน 500 กิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร
  ตารางเมตรละ 4.00 บาท
 • พื้นที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าทางออกของรถ ตารางเมตรละ 0.50 บาท
 • ป้ายตารางเมตรละ 4.00 บาท
  อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ท่อหรือทาง ระบายน้ำ รั้ว กำแพง
  คิดตามความยาว เมตรละ 1.00 บาท

  การต่ออายุใบอนุญาต
  ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารจะมีอายุเท่าที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาติมีความประสงค์ที่จะขอต่อใบอนุญาติ จะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาติต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตินั้น สิ้นอายุ