ค้นหาโดย Google
เข้าสู่เวปไซต์เดิม ข้อมูลปี 2551-2554
 

 

คำแนะนำในการชำระภาษี แต่ละประเภท


ภาษีป้าย

ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 กำหนดให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้าย ซึ่งป้ายที่ต้องเสียภาษีมีลักษณะเป็นป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น

วิธีการชำระภาษีป้าย เจ้าของ หรือผู้ครอบครองป้าย ต้องยื่นแบบแสดงรายการป้าย ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงภายหลังเดือนมีนาคม ป้ายที่ติดตั้งใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ หรือข้อความอันเป็นเหตุให้ภาษีเพิ่มขึ้น ต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลง เมื่อได้รับการแจ้งประเมินเงินภาษีป้าย แบบ ภ.ป.3 ให้ชำระเงิน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน 15 วัน

เงินเพิ่ม
ข้อ 1. ผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ในเวลาที่กำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่มายื่นแบบก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5
ข้อ 2. ยื่นแบบแสดงรายการป้ายไม่ถูกต้อง ทำให้เสียภาษีป้ายต่ำกว่าที่ควรเป็น ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีที่ต้้องประเมินเพิ่ม เว้นแต่เจ้าของป้ายมาแก้ไขรายการเองก่อนเจ้าหน้าที่จะแจ้งการประเมิน
ข้อ 3. ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาที่เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน แต่ไม่ให้นำเอาเงินเพิ่มตามข้อ 1. และข้อ 2. ข้างต้นมาคำนวณเงินเพิ่มซ้ำ

..........................................................................................................................

 

 

 

ภาษีโรงเรียนและที่ดิน


ตาม พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 กำหนดให้เจ้าของโรงเรียนและที่ดินมีหน้าที่เสียภาษีโดยให้ผู้รับประเมินชำระภาษีปีละครั้ง ตามค่ารายปีของทรัพย์สิน คือ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น กับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้น ในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี เพื่อประโยชน์ แห่งมาตรานี้ ค่ารายปี หมายความว่าจำนวนซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควร ให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆ ในกรณีทรัพย์สินนั้นให้เช่า ให้ถือว่าค่าเช่านั้นคือ ค่ารายปี แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีเหตุอันควร ที่ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เห็นว่าค่าเช่านั้น มิใช่จำนวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินค่ารายปีได้ โดยคำนึงถึงลักษณะของทรัพย์สินขนาดพื้นที่ ทำเล ที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์

วิธีการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบเพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน ภายในเดือน มกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีนั้นๆ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีนำค่าภาษีไปชำระต่อพนักงานเก็บภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นตั้งอยู่ หรือสถานที่อันที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด โดยประกาศล่วงหน้าไว้ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ไม่น้อยกว่า 30 วัน

บทกำหนดโทษ
ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความตามที่กล่าว ไว้ในมาตรา 20 (ภ.ร.ด.2) เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัย ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาทถ้วน ผู้ใด รู้แล้วหรือจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่แจ้งรายการเพิ่มเติมรายละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อ
เรียกร้องไม่นำพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่ตอบคำถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ี่ ซักถาม ตามความใน มาตรา 21 และ 22 ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 500 บาท

..........................................................................................................................

 

ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475

พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508

พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

 

 

 

"ไฟฟ้าจะสว่าง หนทางจะสะดวก คุณภาพชีวิตดีขึ้นมา เพราะพี่น้อง ช่วยกันชำระภาษีให้แก่้ท้องถิ่น เงินทุกบาทล้วนมีค่ามากเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่นำมาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ"

 ภาษีบำรุงท้องที่

contactตาม พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 กำหนดให้ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ใน วันที่ 1 มกราคม ของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับปีนั้น จากราคากลาง ของที่ดินระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ในปีนั้น ณ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันและเวลาราชการ

การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ นำเงินไปชำระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ที่ ที่่ดินตั้งอยู่ซึ่งการชำระภาษีบำรุงท้องที่ นั้น ให้ถือว่า เป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับ ใบเสร็จรับเงิน ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

เงินเพิ่ม ในกรณีเจ้าของที่ดิน ไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 20 ต่อปี (ร้อยละ 2 ต่อเดือน) ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน

บทกำหนดโทษ
ข้อ 1 ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้ว หรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายาม หลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อ 2. ผู้ใดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมชี้เขต หรือไม่ยอมแจ้งจำนวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้่งจำทั้งปรับ
ข้อ 3. ผู้ใดขัดขวาง เจ้าพนักงาน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 28 มาตรา 40 หรือมาตรา 47 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อ 4. ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงาน ซึ่งสั่งตามมาตรา 40 มาตรา 47 หรือมาตรา 50 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เงินค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ตกเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้นฯ แล้วแต่ความผิดนั้นจะเกิดขึ้นท้องที่ใด
......................................................................................................................